اللهم عجل لولیک الفرج

۲ مطلب با موضوع «شهدا» ثبت شده است

بهشتی ...

۰۷
تیر


«ما بار دیگر نباید اجازه دهیم، استعمارگران برای ما مهره سازی کنند و سرنوشت مردم ما را به بازی بگیرند. تلاش کنیم کسانی را که متعهد به مکتب هستند و سرنوشت مردم را به بازی نمی گیرند، انتخاب شوند.»

  • Ali Najafi


اینها را به نیت آن ننوشتم که کسی بخواند،و بر من رحمت آورد،بلکه نوشتم که قلب آتشینم را تسکین دهم ،و آتشفشان درونم را آرام کنم.
هنگامی که شدت درد و رنج طاقت فرسا می شد،و آتشی سوزان از درونم زبانه میکشید و دیگر نمیتوانستم آتشفشان وجود را کنترل کنم ، آنگاه قلم به دست می گرفتم  و شراره های شکنجه و درد را ذره ذره از وجودم می کندم و بر کاغذ سرازیر میکردم ...و آرام آرام به سکون و آرامش می رسیدم.

  • Ali Najafi